Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty

 

 

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2017

Z výše uvedeného dotačního programu jsme na podzim obdrželi dotaci 5.600 Kč jako příspěvek na dopravu na plavecký výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku naší školy. Tato dotace činila cca 75 % celkové ceny dopravy. Zbývající náklady byly uhrazeny z příspěvku OÚ Němčice.

Vyúčtování dotace(1).docx

Závěrečná zpráva.docx

 

PROJEKT EU

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpgOd 1.září 2017 naše škola realizuje  projekt s názvem „Podpora nových metod vzdělávání“, který je zaměřen z velké části na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, dále pak na společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. Náš pedagogický sbor se v následujících letech bude vzdělávat v kurzech angličtiny, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a  mentorinku. Celkem absolvujeme 544 hodin dalšího vzdělávání, převážně v době prázdnin a v odpoledních hodinách. Dále bude z projektu podpořeno doučování vybraných žáků a činnost zájmového kroužku „Klub ábavné logiky a deskových her“. P1060927.JPG

 

Projekt je financován z prostředků EU (85%) částkou 282 852,80 Kč, dále z prostředků státního rozpočtu částkou 49 915,20 Kč.

Předpokládané datum ukončení projektu je 31.8.2019.

 

 

GRANTY PARDUBICKÉHO KRAJE PRO ROK 2017

 

B1 Zakladni Text vpravo radek CMYK vyrez.jpg

"VŠEZNÁLKOVO LESNÍ ČAROVÁNÍ"

V letošním roce jsme opět získali grant ve výši 15.000 Kč od Pardubického kraje na projekt s názvem „Všeználkovo lesní čarování“. Budeme poznávat ekosystém „les“. Cílem projektu je zlepšit vztah žáků k životnímu prostředí v místě bydliště, zvýšit znalosti žáků o ekosystémech, které se nacházejí v regionu, zlepšit šetření papírem, surovinami, zapojit místní komunitu do ekologických aktivit školy.

Cílů chceme dosáhnout těmito aktivitami: Návštěvou naučných stezek, týdenním pobytem v prostředí Žďárských vrchů ( Milovy), kde bude pro žáky připraven výchovně vzdělávací program na téma „les“, dále začleněním tématu ekosystém „les“ do všech vzdělávacích oblastí, zapojením do aktivit  Recyklohraní, Ekoškoly, Clean up the World, pomocí anket, krátkodobých výprav do přírody v okolí obce, experimentováním, výstavou o životě včel.

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu, částečnou úhradu ubytování na“ škole v přírodě“, na částečnou úhradu dopravy.

 Vyúčtování_EVVO_2017.doc

"VŠEZNÁLEK PO ŠKOLE"

Další projekt, na který jsme získali grant ve výši 10.000 Kč od Pardubického kraje, je projekt s názvem „Všeználek po škole“. Jeho cílem je primární prevence drogových závislostí a sociálně-patologických jevů - nabídnutím  alternativní činnosti, cílenými aktivitami,

dále možnost realizace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, prohloubení zájmu o obec a náš kraj-součástí projektu jsou i výpravy do okolí, zapojení do života obce a regionu.

Chceme dětem nabídnout širokou paletu zájmových kroužků, motivovat je pro rozvoj jejich individuálních zájmů.

Vyúčtování Všeználek po škole_2017.doc   

 

                 LogoCVPFinal.png

Naše škola se v následujících 3 letech účastní projektu s názvem „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Jeho realizace byla zahájena 1. července  2016  a projekt bude ukončen  30. června 2019. Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí. Konkrétně se bude jednat o sociální integraci dětí a žáků, včetně začleňování romských dětí do vzdělávání v 15 základních a školách a v 22 mateřských školách, které se nachází na území ORP Litomyšl.                                                                                                                                               Pro nás to znamená, že v daném období budou v našem zařízení pracovat 3 asistentky na půl úvazku – jedna v mateřské škole, 2 v základní škole. Dále v ZŠ bude vytipováno cca 6-8 žáků ohrožených školním neúspěchem, kteří budou vždy 1 hodinu týdně doučováni individuálním konzultantem (učitelem nebo asistentem pedagoga). Z projektu může být podpořen i vzdělávací kroužek zaměřený na rozvoj čtenářské, jazykové nebo matematické gramotnosti. V letošním školním roce bude při dostatečném zájmu realizován kroužek“ Čtení hrou“. Všichni pedagogové se v průběhu projektu účastní několika vzdělávacích akcí, do školy si také můžeme 1 krát ročně pozvat odborníka na inkluzi. Vše bude hrazeno z projektu, jehož celkové způsobilé náklady budou v max. výši  72,8 mil Kč, z toho 85 % bude hrazeno  z Evropského sociálního fondu.Více informací:

http://www.litomysl.cz/?id_str=1463983456901 

                       LogoMapFinal2.jpg

 Další projekt, na kterém se naše škola podílí má název :„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Litomyšle. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a ukončen bude 31. prosince 2017. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.                                                                                             Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl. Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT. Více informací:http://www.litomysl.cz/?id_str=1469559819864