Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty

Projekt EU   Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Do závěrečné fáze se blíží projekt EU s názvem „Podpora nových  metod vzdělávání“, do kterého je naše škola zapojena. I v tomto roce se 4 pedagogové naší školy pravidelně vzdělávají v kurzu anglického jazyka, z projektu je také podpořeno doučování vybraných žáků, dále činnost zájmového kroužku „Klub zábavné logiky a deskových her“, kde mohou žáci využívat nově zakoupené hry např. Ubongo 3D, Gigamic Quoridor Classic, Splendor apod. Velkou výzvou pro ně bylo také sestavení robota ze stavebnice LEGO BOOST a jeho programování. Stavebnice LEGO BOOSTje určena pro malé fanoušky stavění kostiček a jednoduchého programování. Stavebnice je obohacena o interaktivní a motorizované součástky, které děti zvládnou naprogramovat přesně podle svých představ. Robot, kočka, kytara, pásové vozidlo a stroj, který vyrábí mini modely – celkem 5 objektů, které mohou děti sestavit. Roboti reagují na lidský hlas, pohybují se všemi směry nebo rozpoznávají barvy. Udělají přesně to, co jim žáci v aplikaci nastaví.    Projekt je financován z prostředků EU (85%) a z prostředků státního rozpočtu(15%) .

                                     DSC02381.JPG                                                                        

 PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018

Z výše uvedeného dotačního programu jsme na podzim obdrželi dotaci 7.920 Kč jako příspěvek na dopravu na plavecký výcvik pro žáky naší školy. Tato dotace činila cca 52,8 % celkové ceny dopravy. Zbývající náklady byly uhrazeny z příspěvku OÚ Němčice.

Vyúčtování plavání 2018.PDF

Závěrečná zpráva 2018.pdf

 

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg                    kipr_logo_černé.png

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

V letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu KIPR, který vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Naše škola tak může zdarma využívat různé poradenské služby, účastnit se akcí dalšího vzdělávání, konzultovat s odborníky podpůrná opatření, která na škole uplatňujeme. Součástí projektu bylo i jednodenní setkání přímo na půdě školy (o jarních prázdninách), kde nám své zkušenosti předávala PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., vynikající odbornice, autorka několika publikací, které se zabývají výchovou a vzděláváním žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt EU

V  červnu jsme ukončili první rok projektu EU s názvem „Podpora nových metod vzdělávání“, který je zaměřen z velké části na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, dále pak na společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit. Naše pedagogické pracovnice se v tomto roce vzdělávaly v kurzech angličtiny, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a mentorinku. Celkem absolvovaly 384 hodin dalšího vzdělávání, převážně ve svém volném čase. Z  projektu bylo také podpořeno doučování vybraných žáků ( 32 hodin) a činnost zájmového kroužku „Klub zábavné logiky a deskových her“(32 schůzek).                                                                                                     Projekt je financován z prostředků EU (85%) částkou 282 852,80 Kč, dále z prostředků státního rozpočtu částkou 49 915,20 Kč. Předpokládané datum ukončení projektu je 31.8.2019.

 

 

 

 

 

 

                 LogoCVPFinal.png

Naše škola se v následujících 3 letech účastní projektu s názvem „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Jeho realizace byla zahájena 1. července  2016  a projekt bude ukončen  30. června 2019. Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí. Konkrétně se bude jednat o sociální integraci dětí a žáků, včetně začleňování romských dětí do vzdělávání v 15 základních a školách a v 22 mateřských školách, které se nachází na území ORP Litomyšl.                                                                                                                                               Pro nás to znamená, že v daném období budou v našem zařízení pracovat 3 asistentky na půl úvazku – jedna v mateřské škole, 2 v základní škole. Dále v ZŠ bude vytipováno cca 6-8 žáků ohrožených školním neúspěchem, kteří budou vždy 1 hodinu týdně doučováni individuálním konzultantem (učitelem nebo asistentem pedagoga). Z projektu může být podpořen i vzdělávací kroužek zaměřený na rozvoj čtenářské, jazykové nebo matematické gramotnosti. V letošním školním roce bude při dostatečném zájmu realizován kroužek“ Čtení hrou“. Všichni pedagogové se v průběhu projektu účastní několika vzdělávacích akcí, do školy si také můžeme 1 krát ročně pozvat odborníka na inkluzi. Vše bude hrazeno z projektu, jehož celkové způsobilé náklady budou v max. výši  72,8 mil Kč, z toho 85 % bude hrazeno  z Evropského sociálního fondu.Více informací:

http://www.litomysl.cz/?id_str=1463983456901 

                       LogoMapFinal2.jpg

 Další projekt, na kterém se naše škola podílí má název :„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Litomyšle. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a ukončen bude 31. prosince 2017. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.                                                                                             Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl. Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT. Více informací:http://www.litomysl.cz/?id_str=1469559819864