Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty

Projekt EU   logo OPVK.png

Od 1.září 2019 naše škola realizuje projekt s názvem „Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všeználek“ s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012856. Je dotován z  85% EU, 15% doplácí MŠMT, celkový objem finančních prostředků pro naši školu činí 645 651 Kč. Tyto prostředky budou použity zejména na platy školních asistentů, dále pak na činnost zájmových kroužků, projektové dny a v menší míře na vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

logo PK.png

Grant PK „EKOHOSPODAŘENÍ“

Letos jsme opět získali finanční prostředky od Pardubického kraje na podporu environmentální výchovy a osvěty, tentokrát se jednalo o částku 20.000 Kč na projekt „Ekohospodaření“. Součástí projektu jsou zejména tyto aktivity:

1) Pravidelná činnost „Agro-environmentálního“ kroužku ve spolupráci se ZD Sloupnice. Kroužek na škole pracuje již třetím rokem, žáci se prakticky seznamují s ekohospodařením, s péčí o krajinu, s šetrným využíváním přírodních zdrojů, se zemědělskými zvířaty a plodinami.

2) Týdenní pobyt v Ekocentru Paleta v Oucmanicích, účast na ekovýchovném programu „Polem- nepolem“, kde se žáci seznámili s životem na vsi, trénovali dovednosti vedoucích k samostatnosti a soběstačnosti, rozvíjeli zodpovědné jednání a šetrný přístup k přírodním zdrojům. Děti dále zažily, jaké bylo hospodaření na vsi. V průběhu týdne třídily odpady, vyzkoušely si, jak se dojí mléko a vyrobily si několik různých mléčných výrobků, upekly si housky, pečovaly o domácí a hospodářská zvířata, pracovaly se dřevem a vyřezávaly, uvařily léčivý bylinkový čaj, prozkoumaly, jak funguje kompost, zjistily, jak hospodařit s vodou a vyrazily na výlet do okolní krajiny.

3) Založení školní „Živé zahrady“ a vypěstování vlastní zeleniny, bylin. Děti nakreslily několik návrhů, jak by zahrada měla vypadat, co by na ní chtěly pěstovat, vybudovaly malou skalku, zeleninový a bylinkový záhon, své výpěstky pak většinou ještě v červnu konzumovaly.

4) Exkurze do ZD Sloupnice, beseda o živočišné výrobě, exkurze do odchovny telat a na bioplynovou stanici, jejíž odpadní teplo vytápí školu.

5) Sběrová akce – papír, hliník – akci pořádáme každoročně, zapojují se celé rodiny. Letos jsme sebrali 2.560 kg papíru a 30 kg hliníku. Získali jsme tak 4.742 Kč (za utržené peníze jsme koupili vybavení na kroužek „Malý kuchtík“).

Projekt bude ukončen k 31.prosinci 2019.

Dalším projektem, který byl podpořen Pardubickým  krajem, je projekt „Všeználek po škole“ – rovněž částkou 20.000 Kč. Cílem projektu je kvalitní nabídka volnočasových aktivit, které přispějí k rozvoji tvořivosti a kreativity dětí, ke zdravému životnímu stylu, dále pak i ke společenskému životu obce. Součástí projektu budou tato aktivity:

1) Zájmové kroužky:

 • Keramika

 • Klub zábavné logiky a deskových her

 • Sportovní hry

 • Přehazovaná

 • Počítačový kroužek 

 • Angličtina

 • Street dance

 • Hra na zobcovou flétnu

 • Malý kuchtík

 • Keramika

 • Agroenvironmentální kroužek

2) Jednorázové akce:

 • Taneční karneval

 • Divadelní představení na konci školního roku

 • Zpívání u vánočního stromu

 • Adventní kreativní dílny pro

 • Lyžařský výcvik

 • Maratonský běh pro děti a

 • Plavecká soutěž

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2019, bude ukončen k 31.prosinci.

logo PK.png

Dalším projektem, který byl podpořen Pardubickým krajem, je projekt „Všeználek po škole“ – rovněž částkou 20.000 Kč. Cílem projektu je kvalitní nabídka volnočasových aktivit, které přispějí k rozvoji tvořivosti a kreativity dětí, ke zdravému životnímu stylu, dále pak i ke společenskému životu obce. Součástí projektu budou tato aktivity:

1) Zájmové kroužky:

  • Keramika
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Sportovní hry
  • Přehazovaná
 • Počítačový kroužek

 

 • Angličtina
 • Street dance
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Malý kuchtík
 • Keramika
 • Agroenvironmentální kroužek

2) Jednorázové akce:

 • Taneční karneval
 • Divadelní představení na konci školního roku
 • Zpívání u vánočního stromu
 • Adventní kreativní dílny pro
 • Lyžařský výcvik
 • Maratonský běh pro děti a
 • Plavecká soutěž

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2019, bude ukončen k 31.prosinci.

Grant PK „EKOHOSPODAŘENÍ“

Letos jsme opět získali finanční prostředky od Pardubického kraje na podporu environmentální výchovy a osvěty, tentokrát se jednalo o částku 20.000 Kč na projekt „Ekohospodaření“. Součástí projektu jsou zejména tyto aktivity:

1) Pravidelná činnost „Agro-environmentálního“ kroužku ve spolupráci se ZD Sloupnice. Kroužek na škole pracuje již třetím rokem, žáci se prakticky seznamují s ekohospodařením,    s péčí o krajinu, s šetrným využíváním přírodních zdrojů, se zemědělskými zvířaty a plodinami.

2)  Týdenní pobyt v Ekocentru Paleta v Oucmanicích, účast na ekovýchovném programu „Polem- nepolem“, kde se žáci seznámili s životem na vsi, trénovali dovednosti vedoucích k samostatnosti a soběstačnosti, rozvíjeli zodpovědné jednání a šetrný přístup k přírodním zdrojům. Děti dále zažily, jaké bylo hospodaření na vsi. V průběhu týdne třídily odpady, vyzkoušely si, jak se dojí mléko a vyrobily si několik různých mléčných výrobků, upekly si housky, pečovaly o domácí a hospodářská zvířata, pracovaly se dřevem a vyřezávaly, uvařily léčivý bylinkový čaj, prozkoumaly, jak funguje kompost, zjistily, jak hospodařit s vodou a vyrazily na výlet do okolní krajiny.

3) Založení školní „Živé zahrady“ a vypěstování vlastní zeleniny, bylin. Děti nakreslily několik návrhů, jak by zahrada měla vypadat, co by na ní chtěly pěstovat, vybudovaly malou skalku, zeleninový a bylinkový záhon, své výpěstky pak většinou ještě v červnu konzumovaly.

4) Exkurze do ZD Sloupnice, beseda o živočišné výrobě, exkurze do odchovny telat a na  bioplynovou stanici, jejíž odpadní teplo vytápí školu.

5)  Sběrová akce – papír, hliník – akci pořádáme každoročně, zapojují se celé rodiny. Letos jsme sebrali 2.560 kg papíru a 30 kg hliníku. Získali jsme tak 4.742 Kč (za utržené peníze jsme koupili vybavení na kroužek  „Malý kuchtík“).

Projekt bude ukončen k 31.prosinci 2019.

 

 

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

V letošním červnu naše škola dokončila projekt s názvem „Využití metody CLIL na 1.stupni ZŠ“ financovaný z programu Erasmus+,  který umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí. Po jazykové a  organizační přípravě jsem se o loňských prázdninách mohla zúčastnit kurzu  „Content and Language  Integrated Learning Course for Primary Teachers“ ve skotském Edinburghu. Kurz probíhal v jazykové škole „EDINBURGH  SCHOOL OF ENGLISH“. Vzdělávali jsme ve tříčlenné skupině – společně s paní učitelkou Norou z Budapešti a paní učitelkou Irene ze španělské Pamplony. Celým kurzem nás provázela zkušená lektorka Ruth. Po úvodních formalitách, vzájemném představení, popisu škol, ve kterých učíme, jsme se hned pustili do práce. Hledali jsme odpovědi na otázky: Proč používat metodu CLIL? Jaké faktory ovlivňují používání této metody? Jaké jsou výhody výuky metodou CLIL? Následující lekce patřila rozboru filmových ukázek využití metody v konkrétních hodinách. Tato metoda, zjednodušeně řečeno, znamená zařazování a používání anglického jazyka i v nejazykových hodinách a při běžných školních činnostech. Každý den jedna z nás připravila ranní  2-3 „Warming up“ aktivity, které pro nás byly velkou inspirací (několik drobných her na procvičení slovní zásoby, instrukcí, gramatických jevů a podobně). V kurzu jsme se dále zabývali různými druhy inteligence a hledali jsme aktivity pro poslech, komunikaci, čtení, psaní a osvojování slovní zásoby, které by vyhovovaly žákům s různými typy inteligence, hledali jsme způsoby, jak pro žáky připravit Actions story, jak integrovat AJ do hodin tělesné výchovy, jak správně zadávat instrukce tak, aby byly dostatečně srozumitelné a efektivní. Svoje poznatky jsme pak prakticky zkoušeli na různých aktivitách. Dalším  tématem byl „Classroom language“, kde jsme hledali co nejvíce frází, které můžeme využít při každodenních činnostech v průběhu celého školního dne, dále metody nácviku a procvičování nových slovíček (např. labeling, videosongs, flash cards, matching games, example sentences, repetition, context, competitive games..) Věnovali jsme se i otázkám (concept questions), vypravování příběhů (storyteling), nácviku správné výslovnosti a podobně.Měla jsem také možnost poznat a porovnat různé vzdělávací systémy, velký rozdíl byl v časové dotaci pro výuku angličtiny – např. ve Španělsku se děti učí angličtinu už od 3 let, v Maďarsku zase vznikají státní bilingvní školy, kde se některé předměty – přírodověda, tělesná výchova, výtvarná výchova apod. učí pouze v angličtině. Zkušenost to byla rozhodně zajímavá, byla pro mne velkou motivací a inspirací do další pedagogické práce.                              

K následným aktivitám projektu, které probíhaly v tomto školním roce, patřilo uspořádání „Skotského dne“, kdy se žáci 4.ročníku zapojili do celoevropské akce Erasmus+ days.  Rozdělili se do skupin - „skotských klanů“, vymysleli jméno pro svůj klan a pracovali s texty o Skotsku metodou domovských a expertních skupin. Výsledkem bylo vytvoření výukových plakátů o Skotsku. Práci jim zpříjemňovala skotská hudba, všichni si vyzkoušeli originální baret a šálu z pravé ovčí vlny. Další částí Skotského dne byly Highlands games, klany mezi sebou soutěžily v hodu kládou, přetahování lanem a hodu kamenem. Na závěr si děti ve školní jídelně pochutnaly na „skotských vejcích“. (Erasmus Day(1).PDF )                                                                                                                                                                            Další aktivitou bylo vytvoření 7 výukových lekcí s využitím metody CLIL, které jsou k dispozici i ostatním kolegům ( „Healthy food“ a „Recycling“ do hodin prvouky, „Shapes“ a „Shopping“ do hodin matematiky, „Are you sleeping?“do hodiny hudební výchovy, „We are going to the zoo“ do hodiny tělesné výchovy a „Rhytmic instrument“ do hodiny pracovní výchovy. Ke stažení zde: CLIL - výukové lekce.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zapojili jsme se také do eTwinningu. Pracovali jsme na projektu „Separation and recycling garbage“, společně se školou z Polska a Slovenska (https://twinspace.etwinning.net/76392/home). Vzájemně jsme si představili prostředí našich škol, žáci se představili navzájem- napsali několik informací o sobě( About us.pptx ), prezenzovali jsme výsledky ankety a fotografie výrobků z odpadových materiálů. Všechny prezentace byly v angličtině, umožnily tak žákům využít cizí jazyk v reálném životě.                                                                                                                                                                 Lydie Věnečková

DSC02404.JPG  IMG_3954.JPG DSC02165.jpg

 

                                                                 

                                                                                            

Projekt EU   (Šablony I )

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Začátkem června jsme ukončili projekt EU s názvemPodpora nových  metod vzdělávání“. Součástí tohoto projektu bylo několik aktivit:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků  - 3 učitelky a 1 vychovatelka absolvovaly během uplynulých 2 roků celkem 448 hodin anglického jazyka, dále 2 metodické kurzy zaměřené na podporu matematické gramotnosti, 1 metodický kurz anglického jazyka, 1 metodický kurz zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti a 1 kurz mentoringu.

 • Doučování žáků – v uplynulých 2 letech bylo doučováno 5 žáků ohrožených školním neúspěchem v českém jazyce, angličtině a matematice - celkem 64 hodin.

 • Klub zábavné logiky a deskových her – v odpoledních hodinách mohli zapojení žáci zdokonalovat své logické myšlení hraním strategických her, luštěním různých kvízů, konstruováním objektů ze stavebnic.

Kurzy dalšího vzdělávání nám umožnily poznat některé nové metody (např. „secret cards,“  prstové loutky v angličtině, využití PC programu Tarsia a stovkových tabulek v matematice, metody kritického myšlení a náměty do čtenářských dílen ve čtení). Z projektu bylo také pořízeno různorodé vybavení ( spotřební materiál, notebooky, společenské strategické hry, kvízy, stavebnice) potřebné k realizaci projektu. Žáci se všech aktivit účastnili bezplatně. Projekt byl financován z prostředků EU (85%) a z prostředků státního rozpočtu(15%) .Celkem tak naše škola získala 332.768 Kč.

                                                                                                             

 PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018

Z výše uvedeného dotačního programu jsme na podzim obdrželi dotaci 7.920 Kč jako příspěvek na dopravu na plavecký výcvik pro žáky naší školy. Tato dotace činila cca 52,8 % celkové ceny dopravy. Zbývající náklady byly uhrazeny z příspěvku OÚ Němčice.

Vyúčtování plavání 2018.PDF

Závěrečná zpráva 2018.pdf

 

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg                    kipr_logo_černé.png

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu KIPR, který vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Naše škola tak mohla zdarma využívat různé poradenské služby, účastnit se akcí dalšího vzdělávání, konzultovat s odborníky podpůrná opatření, která se na škole uplatňují. Součástí projektu bylo i jednodenní setkání přímo na půdě školy (o jarních prázdninách), kde nám své zkušenosti předávala PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., vynikající odbornice, autorka několika publikací, které se zabývají výchovou a vzděláváním žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Naše postřehy a zkušenosti byly zohledněny při nastavování podpůrných opatření na celostátní úrovni.