Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

 

 • Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114

   

   VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

   

  Č.j.:

  ZSN/007/2018

  Spis.a skart.znak

  1.2.   A/5

  Schválil:

  Lydie Věnečková, ředitelka školy

  Směrnice nabývá platnosti ode dne:

  1.4.2018

  Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

                                    1.4.2018

  Provoz školní jídelny se řídí zejména těmito právními předpisy:

  • Nařízením EP a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin,

  • Vyhláškou o školním stravování  č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • Vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č.137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

    

  1.  Ke školnímu stravování se děti a žáci přihlašují na základě písemné “Přihlášky ke stravování”, kterou obdrží na začátku školního roku, později na vyžádání od vedoucí školního stravování.

  2. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11. 15 do 12. 30 hodin.

  3. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vychovatelka nebo vyučující přivede žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a v umývárně provedou důkladnou očistu rukou.

  4. Žáci se postaví do zástupu k okénku, kde se vydává jídlo.

  5. V jídelně zachovávají žáci pravidla slušného chování, při jídle pravidla slušného stolování.

  6. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu, řídí se pokyny pedagogického pracovníka, který vykonává dozor.

  7. Pedagogický dozor dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před

       sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále dbá

       na šetrné zacházení s majetkem a zařízením školní jídelny, sleduje chování žáků po příchodu do

       jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy, nechá

       podlahu vytřít a osušit. Dozor v jídelně vykonává/ají  vychovatelka/y  ŠD.

  1. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor  tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žákovi první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz ředitelce  školy. Ředitelka  školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

  2. Placení stravného: většinou první  dva pracovní dny příslušného měsíce ( nebo dle oznámení),  hotově  přímo v jídelně v době od  13.00  do 16.00 hodin, možno platit i bezhotovostně formou inkasa. Výše stravného:

       MŠ 3-6 let

       přesnídávka: 8,-Kč,  obědy: 18,- Kč,  svačina: 7,-Kč

       MŠ 7-10 let

       přesnídávka: 8,-Kč,  obědy: 23,- Kč,  svačina: 7,-Kč

       ZŠ 6-10 let

       obědy : 23,- Kč

       ZŠ 11-14 let

       obědy : 24,- Kč

       Dospělí:

       obědy:26,-Kč

        Pokud nejsou obědy zaplaceny včas, dítě nemá na oběd nárok do data, kdy je částka uhrazena.

  10. Odhlašování a přihlašování obědů:  telefon:772 722 157

        Oběd  se musí odhlásit do 7.00.hodin nebo předcházející den do 13.30hodin. V případě náhlé  

        nepřítomnosti je oběd připraven k odběru. Odhlášky se zadávají OD – DO, po uplynutí této doby

        jsou obědy automaticky přihlášeny.

        V době nemoci dítě nemá nárok na dotovaný oběd, je nutné ho odhlásit (pouze 1.den je možné

        neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče).

        Také v době, kdy neprobíhá  vyučování, nemá dítě nárok na oběd.

  11. Řád školní jídelny a jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách v šatně ŠJ a MŠ.

        Dotazy a připomínky k pokrmům a provozu a školní jídelny přijímá pí Růžena Strážnická osobně

        nebo na tel. čísle 772 722 157.

  12. Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování.

        Tento řád  nabývá platnosti  1.4.2018.    

                                                                                           Růžena Strážnická

                                                                              ……… ….………………………………

                                                                                           vedoucí školní jídelny

   

   

   

                                                                                           Lydie Věnečková

  V Němčicích dne 27.3.2018                     …………………………………………

                                                                                                    řed.školy