Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

   

Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114

 

 ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

Č.j.:

ZSN/007/2018

Spis.a skart.znak

1.2.   A/5

Schválil:

Lydie Věnečková, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.4.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

                                 1.4.2018

 

 

Provoz školní jídelny se řídí zejména těmito právními předpisy:

 • Nařízením EP a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin,

 • Vyhláškou o školním stravování  č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č.137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

   

  1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11. 15  do 12. 30 hodin.

  2.  Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vychovatelka nebo vyučující přivede žáky do šatny. Zde si žáci odloží

       tašky a v umývárně provedou důkladnou očistu rukou.

  3.  Žáci se postaví do zástupu k okénku, kde se vydává jídlo.

  4.  Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování, při jídle pravidla slušného stolování.

  5.  Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit

       nebezpečí pádu, řídí se pokyny ped. pracovníka, který vykonává dozor.

  6.  Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.                                                                                      7.  Pedagogický dozor dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně   

       patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále dbá na šetrné  zacházení s

       majetkem a zařízením školní jídelny, sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení

       stravy a použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy, nechá podlahu vytřít a osušit. Dozor  v jídelně  

       vykonává/ají  vychovatelka/y  ŠD.

  8.  Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor  tuto událost

       vedoucímu školní jídelny, který poskytne žákovi první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a

       oznamuje úraz ředitelce  školy. Ředitelka  školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným

       metodickým pokynem MŠMT ČR.

  9.  Placení stravného: většinou první  dva pracovní dny příslušného měsíce( nebo dle oznámení),   

       hotově  přímo v jídelně v době od  13.00  do 16.00 hodin, možno platit i bezhotovostně formou inkasa.

       Výše stravného:

       MŠ 3-6 let

       přesnídávka: 8,-Kč,  obědy: 18,- Kč,  svačina: 7,-Kč

       MŠ 7-10 let

       přesnídávka: 8,-Kč,  obědy: 23,- Kč,  svačina: 7,-Kč

       ZŠ 6-10 let

       obědy : 23,- Kč

       ZŠ 11-14 let

       obědy : 24,- Kč

       Dospělí:

       obědy:26,-Kč

        Pokud nejsou obědy zaplaceny včas, dítě nemá na oběd nárok do data, kdy je částka uhrazena.

  10. Odhlašování a přihlašování obědů:  telefon:772 722 157

        Oběd  se musí odhlásit do 7.00.hodin nebo předcházející den do 13.30hodin. V případě náhlé  

        nepřítomnosti je oběd připraven k odběru. Odhlášky se zadávají OD – DO, po uplynutí této doby

        jsou obědy automaticky přihlášeny.

        V době nemoci dítě nemá nárok na dotovaný oběd, je nutné ho odhlásit (pouze 1.den je možné

        neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče).

        Také v době, kdy neprobíhá  vyučování, nemá dítě nárok na oběd.

  11. Řád školní jídelny a jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách v šatně ŠJ a MŠ.

        Dotazy a připomínky k pokrmům a provozu a školní jídelny přijímá pí Růžena Strážnická osobně nebo   

        na tel. čísle 772 722 157

        Tento řád  nabývá platnosti  1.4.2018.    

                                                                                           Růžena Strážnická

                                                                              ……… ….………………………………

                                                                                           vedoucí školní jídelny

   

   

   

                                                                                           Lydie Věnečková

  V Němčicích dne 27.3.2018                     …………………………………………

                                                                                                    řed.školy