image
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty

Granty a projekty:

Projekt EU JAK

EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg

Od 1.září 2021 základní škola realizuje  projekt s názvem „Podpora žáků ZŠ Všeználek“ s registračním číslem: CZ.02.02.03/00/22_002/0004112. Je dotován z  85% EU, 15% doplácí MŠMT, celkový objem finančních prostředků pro naši školu činí 471 006  Kč. Tyto prostředky budou použity na plat školního asistenta. Projekt by měl být ukončen v srpnu 2025.

 

VŠEZNÁLKOVA ŽIVÁ VODA logo PK.png

Projekt byl realizován s podporou Pardubického kraje na Základní škole a mateřské škole Všeználek, Němčice 114, v Oucmanicích, v obcích Nedošín, Němčice a okolí. Pardubický kraj na něj přispěl částkou 20.000 Kč, která byla použita na dofinancování pobytu žáků v Ekocentru Paleta v Oucmanicích.

Přínos projektu:

1) ZVÝŠENÍ ZÁJMU ŽÁKŮ A OBČANŮ O PROBLEMATIKU OCHRANY PŘÍRODY

Aktivity, které jsme realizovali:

Začlenění tématu „voda“ do vyučovacích předmětů

  • ·         Vymýšleli jsme slogany na šetření vodou v českém jazyce
  • ·         V informatice jsme tvořili cedulky k umyvadlům a WC
  • ·         Ve výtvarné výchově jsme vyráběli plakáty na výstavu
  • ·         V přírodovědě jsme vyhledávali fakta a informace o vodě, možnostech úspor..

Návštěva naučné stezky

·         Navštívili jsme naučnou stezku „Rybník Košíř“ v nedaleké obci Nedošín, prohlédli jsme si všechny naučné tabule, cestou jsme také sbírali odpad po neukázněných návštěvnících

·         Po návratu žáci vyplnili pracovní listy, kam zaznamenali poznatky získané během této návštěvy

Den vody

·         Realizovali jsme celoškolní projekt zabývající se komplexně významem vody na Zemi

Škola v přírodě

  • ·         Žáci absolvovali 5denní pobyt v ekocentru Oucmanice
  • ·         Vyzkoušeli si lovení a zkoumání vodních živočichů
  • ·         Seznámili se s ekosystémem „rybník“ a jeho provázáním s dalšími ekosystémy

Škola v přírodě.JPG  Škola v přírodě1.JPG Škola v přírodě2.JPG

Výstava na plotě

·        Připravili jsme plakáty, na plotě školy jsme uspořádali malou výstavku

2) ZLEPŠENÍ  ŠETŘENÍ VODOU VE ŠKOLE A V DOMÁCNOSTECH

Aktivity, které jsme realizovali:

Instalace nových cedulek na WC-připomínající šetření vodou 

Sepsání návrhů na opatření, která by šetřila vodu

Provedení dotazníkového šetření

·         Vytvořili jsme dotazník mapující šetření vodou v našich domácnostech

·         V rodinách žáků a pedagogů, jsme zjišťovali, jakým způsobem se v rodinách hospodaří s vodou

·         Dotazník jsme zveřejnili na školní informační nástěnce Ekoškoly a na www stránkách

3) PEČOVALI JSME O ČISTOTU PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V OBCI

Aktivity, které jsme realizovali:

Čištění „Vráťovy studánky“

Měření kvality vody ve Zlatém pásku-místním potoce

  • ·         Měřili jsme teplotu vody
  • ·         Zjišťovali jsme množství dusitanů a dusičnanů ve vodě
  • ·         Vše jsme zaznamenávali do připraveného pracovního listu

Exkurze na čističku odpadních vod v obci

    Projektu se účastnili všichni žáci školy, s výsledky projektu se seznámila i veřejnost.

 

·
financováno.png MSMT.jpgNPO.png

Doučování žáků 2023 navazovalo na podporu žáků v období září 2021-prosinec 2022. 

Investice reagovala na potřebu podpory vzdělávání žáků ohro3ených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. V období leden 202-3 červen 2022 bylo podpořeno  11 žáků.

doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf

 

  logo OPVK.png

 

 UKONČENÍ  PROJEKTU  EU ( Šablony III)

V letošním červnu jsme na naší škole dokončili dvouletý projekt s názvem „Projekty ke klíčovým kompetencím“, který byl zaměřen zejména na propojení praktických dovedností s výukou. Pro každou třídu připravily třídní učitelky společně s odborníky z praxe 2 projekty – jeden ve škole a jeden mimo školu.

Ve škole jsme zorganizovali tyto projekty:

1)„Květiny pro radost“,. V úvodní motivační části pracovali žáci 3.ročníku s básní Z.Kriebela „Ptám se, ptám se, pampeliško“, dále si metodou brainstormingu upevňovali znalosti a poznatky o květinách, tvořili pětilístek na téma „Květiny“. S odbornicí z praxe paní Ing. Janou Marouskovou pak osadili 3 truhlíky, které zdobily centrální okna školy, poznávali různé léčivé rostliny, připravili z nich výborný čaj, ochutnávali salát a pomazánku s přídavkem různých bylin, paní Marousková vysvětlila dětem, jak se správně starat o pokojové rostliny, závěrem pak společně osadili prostor před školou okolo jabloně různými trvalkami.

2),,Hádej, čím budu." Celý projektový den se odehrával v učebně. Začal komunitním kruhem na téma : Jaká znáš povolání a čím jsou tvoji rodiče?“ Pokračoval rozhovorem o tom, proč je důležité mít nějaké povolání. Protože jsme na tento projektový den pozvali odborníka z praxe - veterináře, žáci si vypracovali pracovní listy na toto téma. A ve dvojicích si vyzkoušeli, na co by se jako lékaři ptali. Potom se seznámili s povoláním veterináře prostřednictvím krátkého výukového filmu ,, Teo s Pukem u veterináře", na který navázal vyprávěním o své práci MVDR. Jiří Karlík. S žáky diskutoval o péči o jejich domácí mazlíčky. Po diskuzi si žáci prakticky vyzkoušeli návštěvu veterináře se zvířátkem (přinesli si plyšové hračky) a seznámili se  s pomůckami veterináře – injekční stříkačka, obvazy, fonendoskop. 

3)"Chci být hasičem..."

Část projektu proběhla ve třídě za využití motivačních a aktivizačních metod - např. komunitní kruh (druhy povolání, čím bych chtěl být a proč, klady a zápory jednotlivých povolání, co potřebuji umět k výkonu daného povolání). Dále děti hledaly lístečky s texty a shromažďovaly informace o povolání hasičů, plnily hravé didaktické úkoly. Využili jsme kooperativního učení, kdy děti vzájemně spolupracovaly na zadaných tematických úkolech a musely využívat komunikační dovednosti. Část projektu se uskutečnila ve venkovním prostředí. Jako „odborník z praxe“ za námi přijel velitel hasičů Jiří Bauer se svým spolupracovníkem. Děti se seznámily s náplní práce hasičů, s jejich vztahem k technice a  využitím techniky v krizových situacích, s dovednostmi potřebnými k výkonu tohoto povolání. Měly také možnost sednout si do kabiny hasičského auta, prohlédnout si jeho interiér a vybavení. Viděly různé hasičské nástroje (pily, kladiva, sekery, proudové hadice) a výzvou bylo je zvedat, zkoušely si obléknout hasičskou výstroj (kabát, helmu, hasicí přístroj na záda) atd. Nakonec si všechny děti mohly zkusit řešit problémovou situaci - uhasit malý oheň. Hasiči se jim po celou dobu věnovali, pomáhali jim s různými činnostmi a zodpovídali trpělivě všechny „všetečné“ dotazy.

4)“Cesta do pravěku“ – žáci se v průběhu tohoto projektu seznámili s rozsáhlou sbírkou zkamenělin, kosterních pozůstatků pravěkých živočichů a nejstarších lidských artefaktů.

K vystavené sbírce jim geolog p.Skalický vyprávěl o vzniku planety a  vývoji života na ní. 

V praktické části si žáci vyrobili kopie pravěkých zbraní, vyhledávali na poli zkameněliny, odlili si vlastního sádrového trilobita.

Mimo školu to pak byly projekty:

1) „Tkaní“

2) Život včel“

3) „Zahrada“

4) „Rybník

Také tyto aktivity  probíhaly vždy za účasti odborníků z praxe.

 Dále byla z projektu hrazena mzda školního asistenta, jehož pracovní náplní byla především podpora  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl financován  z prostředků EU (85 %) částkou 221.926,49 Kč, dále z prostředků státního rozpočtu částkou 39.163,51 Kč.