image
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Č.j.:

ZSN/ 045/2022

Spis.a skart.znak

1.2.   A/5

Schválil:

Lydie Věnečková, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2022

 

Provoz školní jídelny se řídí zejména těmito právními předpisy:

       Nařízením EP a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin,

       Vyhláškou o školním stravování  č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

       Vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny   

          při činnostech epidemiologicky závažných č.137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

I. Práva a povinnosti dětí, žáků a jejich zákonných zástupců

1.      Děti a žáci se chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

2.      Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy.

3.      Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu a pravidla odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

 

II.Provoz  a vnitřní režim školní jídelny

 

1.      Ke školnímu stravování se děti a žáci přihlašují na základě písemné “Přihlášky ke stravování”,    

         kterou  obdrží na začátku školního roku, později na vyžádání od vedoucí školní jídelny.

2.     Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11. 15 do 12. 45 hodin.

        Přesnídávka se v MŠ vydává v době od 8.15 do 8.45.

        Svačina se v MŠ vydává v době od 14.15 do 14.45.

3.     Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vychovatelka nebo vyučující přivede žáky do šatny. Zde si žáci  

        odloží   tašky a v umývárně si umyjí ruce.

4.    Pedagogický dozor dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před

       sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále dbá

       na šetrné zacházení s majetkem a zařízením školní jídelny, sleduje chování žáků po příchodu do

       jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy, nechá

       podlahu vytřít a osušit. Dozor v jídelně vykonává/ají  vychovatelka/y ŠD.

5.    Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost

      vedoucí školní jídelny, která poskytne žákovi první pomoc, pedagogický dozor provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz ředitelce školy. Ředitelka školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

6.   Placení stravného: bezhotovostně zálohově formou trvalého příkazu, hotově u vedoucí ŠJ.

      Výše stravného:

      MŠ 3-6 let

      přesnídávka: 11,-Kč,  obědy: 22,- Kč,  svačina: 10,-Kč

      MŠ 7-10 let

      přesnídávka: 11,-Kč,  obědy: 27,- Kč,  svačina: 10,-Kč

      ZŠ 6-10 let

      obědy : 28,- Kč

      ZŠ 11-14 let

      obědy : 29,- Kč

      Dospělí:

      obědy:31,-Kč

      Pokud nejsou obědy zaplaceny včas, dítě nemá na oběd nárok do data, kdy je částka uhrazena.

 

7.   Odhlašování a přihlašování obědů:  telefon:772  722  157

      Oběd se musí odhlásit do 7.00 hodin nebo předcházející den do 13.30 hodin. V případě náhlé 

      nepřítomnosti je oběd připraven k odběru. Odhlášky se zadávají OD – DO, po uplynutí této doby

      jsou obědy automaticky přihlášeny.

      V době nemoci dítě nemá nárok na dotovaný oběd, je nutné ho odhlásit (pouze 1.den je možné

      neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče).

      Také v době, kdy neprobíhá vyučování, nemá dítě nárok na oběd.

8.   Řád školní jídelny a jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách v šatně ŠJ a MŠ.

      Dotazy a připomínky k pokrmům a provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny osobně

      nebo na tel. čísle 772 722 157.

9.   Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování.

      Tento řád nabývá platnosti 1.9.2022.   

                                                                                   Jana Beranová

                                                                            ……...….………………………………

                                                                              vedoucí školní jídelny

 

 

 

                                                                                    Lydie Věnečková

V Němčicích dne 30.8.2022                                    ...…………………………………………

                                                                                             řed.školy

 

 

ZVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ

 

Z důvodu zvýšení cen potravin jsme byli nuceni od 1.5.2023 zvýšit ceny obědů.

Zálohy se do 31.8.2023 nemění (zvýšení ceny obědů se pokryje ze stávajících záloh).

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114

 

Dodatek č.1 k „Vnitřnímu řádu školní jídelny“

 

II.Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Bod 6. se mění takto:

  1. Placení stravného: bezhotovostně zálohově formou trvalého příkazu, hotově u vedoucí ŠJ.

     Výše stravného:

     MŠ 3-6 let

      přesnídávka: 11,-Kč, obědy: 25,- Kč, svačina: 10,-Kč

      MŠ 7-10 let

      přesnídávka: 11,-Kč, obědy: 30,- Kč, svačina: 10,-Kč

  

      ZŠ 6-10 let

      obědy : 31,- Kč

      ZŠ 11-14 let

      obědy : 32,- Kč

   

   

  Dospělí:

      obědy:34,-Kč

      Pokud nejsou obědy zaplaceny včas, dítě nemá na oběd nárok do data, kdy je částka uhrazena.

 

Ostatní části „Vnitřního řádu školní jídelny „se nemění.

 

 

 

                                                                                              Jana Beranová

V Němčicích dne 18.4.2023                                   ……………………………………….

                                                                                                  vedoucí školní jídelny

 

                                                                                              Lydie Věnečková

                                                                                 ………………………………………..

                                                                                                  ředitelka školy