image
Drobečková navigace

Úvod > Družina > Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD 

Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114

 

 VNITŘNÍ   ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

 

Č.j.:

ZSN/ 039/2019

Spis.a skart.znak

1.2.   A/5

Schválil:

Lydie Věnečková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

28.8.2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

  1. 9. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9.2019

Datum změny:

1.9.2021

 

Řád školní družiny upravuje činnost a organizaci školní družiny, je vydáván v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), řídí se zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání(ve znění pozdějších předpisů).

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po 

       projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit činnost družiny v době školních

       prázdnin.

1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné

       zástupce i ve dnech pracovního volna.

1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné

      denní docházce.

1.5 Činnost družiny se uskutečňuje zejména těmito formami:

a) příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

c) využitím otevřené nabídky spontánních činností,

d) osvětovou činností.

1.6. Družina umožňuje účastníkům i přípravu na vyučování.

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

1.Práva žáků:

Každý žák má právo:

1.1. aktivně se vzdělávat a být vzděláván podle školského zákona

1.2. vyjadřovat se slušnou formou ke všem záležitostem vzdělávání, jejich vyjádřením

     musí být věnována odpovídající pozornost

1.3. na bezpečí, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

1.4. na svobodu myšlení, projevu, náboženství

1.5. na odpočinek, relaxaci a dodržování základních psychohygienických podmínek

1.6. být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k pobytu a činnosti ve škole

1.7. pracovat v estetickém a příjemném prostředí

 

2.Povinnosti žáků:

Každý žák má povinnost:

2.1.při příchodu do ŠD pozdravit, při odchodu se rozloučit

2.2.žádá-li o něco, poprosit, dostane-li něco, poděkovat

2.3. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž

    byl seznámen, plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy  

2.4. respektovat spolužáky a zaměstnance školy - neskákat jim do řeči, nekřičet na ně, 

   nezesměšňovat, neponižovat je, neubližovat jim, spory řešit verbálně (domluvou)

2.5. zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost ohlásí v ten den, kdy ke ztrátě či poškození 

     došlo

2.6.zacházet se zařízením ŠD šetrně, udržovat školní prostory v čistotě a pořádku, chránit

    majetek před poškozením

2.7.využívat osobní věci (mobilní telefon či tablet) pouze k nezbytné komunikaci s rodinou,

     ne k volným hrám.

3. Práva zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají právo:

3.1. na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání svých dětí

3.2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich

    dětí, přičemž těmto vyjádřením musí být věnována náležitá pozornost

3.3. na konzultace a poradenskou pomoc školy

3.4. vyjadřovat anonymně své názory na práci školní družiny v dotaznících, ve schránce důvěry

 

4. Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají povinnosti:

4.1. informovat vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka

       nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového

       vzdělávání

4.2. při svévolném poškození majetku školní družiny žákem zajistit po dohodě s ředitelkou

      školy nápravu

4.3. vyzvedávat dítě ze ŠD včas, tj.do 16.00 hodin.

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka, kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje paní vychovatelka.

1.2.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě kompletně vyplněných náležitostí v písemné přihlášce (obě strany) a splněných kritérií pro přijetí.       

1.3. Činností družiny ve formách uvedených v § 2 ods.1 písm. b), c) a f) se mohou zúčastňovat i žáci a děti nezařazení do družiny, pokud se činností neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dělené vyučovací hodiny, dozor před obědem, čekání na zájmový kroužek, čekání na náboženství, čekání na nejbližší autobusový spoj, apod.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

přednostně jsou přijímány děti na pravidelnou denní docházku (minimálně 4 dny v týdnu) po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců         

věk účastníků (od nejmladších účastníků)

5 let 6 bodů

6 let 5 bodů

7 let 4 body

8 let 3 body

9 let 2 body

10 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje

1. ročník - 5 bodů

2. ročník – 4 body

3. ročník – 3 body

4. ročník – 2 body

5. ročník – 1 bod

 

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.

1.4. Odhlášení žáka z docházky do školní družiny (dále jen ŠD) oznámí zákonný zástupce písemnou formou paní vychovatelce ŠD.

1.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu paní vychovatelky ŠD. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním (např. při opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny).

2. Úplata ve školní družině (dále jen ŠD) činí 50 Kč za dítě za každý kalendářní měsíc v době školního vyučování. V době hlavních školních prázdnin se úplata za ŠD nehradí – činnost ŠD je po projednání se zřizovatelem školy přerušena. Úplata se provádí    v hotovosti na celé pololetí, a to vždy do 30. září a 28. února u paní vychovatelky.

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

3. Provoz školní družiny

3.1. Provozní doba ŠD: 6.15-7.30   a 11.30 – 16.00 hodin.

3.2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 7. Rodiče svůj zájem o provoz ŠD dají vědět 7 dní před prázdninami prokazatelným způsobem (do notýsku, žákovské knížky například zapíší: „Mám zájem o provoz ŠD o pololetních prázdninách“).

3.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který sestavuje paní vychovatelka.

3.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

3.5. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, při činnostech konaných mimo areál školy je na 1 pedagogického pracovníka  max.25 žáků  momentálně přítomných. V případě vyššího počtu tuto skutečnost oznámí paní vychovatelka ředitelce školy a ta zajistí dozor další osoby. Pokud dozor nelze zajistit, činnosti mimo areál nelze provádět.

 

4. Docházka do ŠD

4.1. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

4.2. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu).

4.3. Uvolnění z denní činnosti ŠD, vyzvednutí dítěte jinou osobou, veškeré změny oproti zápisnímu lístku je možné provádět jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce, kde je uveden datum a čitelný podpis zákonného zástupce.

4.4. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.00 hod. a dále od 14.30 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13. - 14.30 hod..

4.5. Po 4. vyučovací hodině si žáky, kteří navštěvují ŠD vyzvedává paní vychovatelka,

po 5. vyučovací hodině žáky vychovatelce předává vyučující.

4.6. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má paní vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci ředitelce školy, případně policii.

 

5. Pitný režim

Pitný režim zajišťuje paní školnice, dětem je k dispozici čaj nebo šťáva.

6. Dokumentace

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny:

Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

Přehled výchovně-vzdělávací práce

Docházkový sešit

 

7. Režim školní družiny

  6.15- 7.30    - činnosti odpočinkové a příprava na výuku

11.30-11.40   - činnosti odpočinkové a rekreační hry

11.40-12.50   - příprava na oběd, hygiena, oběd

12.45-13.15   - činnosti odpočinkové, společná četba

13.15-14.30   - zájmové činnosti (estetické, pracovně-technické, sportovní, přírodovědné)

14.30-16.00   - rekreační činnosti, příprava na vyučování

Režim může být změněn dle aktuální situace (počasí, nestandardní činnosti apod.).

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje paní vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

2. Veškeré zjištěné nedostatky paní vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

3. Při úrazu žáka zváží paní vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.

4. Žák je povinen okamžitě hlásit paní vychovatelce každé zranění při činnostech školní družiny.

5.Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do školní družiny.

6. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

 

V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM  ŠKOLY  NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŽÁKŮ

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně paní vychovatelce.

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k zájmovému vzdělávání, cenné věci do školní družiny nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

4. Žáci, škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

V Němčicích dne 30. 8. 2019                                        Lydie Věnečková

 

 

 

Od 1.9.2021 - změna režimu školní družiny.

 

                                                                                        Lydie Věnečková